จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตรวจติดตามหมู่บ้าน OTOP

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพปักงอบบ้านบุ่งสิบสี่ ตามโครงการ OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่  เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนและวางแผนการพัฒนากลุ่มในปี 2562