บ้านบุ่งสิบสี่ มีดีหลายๆๆอย่าง

วันที่ 3  สิงหาคม 2562  นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์  พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ  ติดตาม สนับสนุนงานชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ติดตามการทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กะตุก เยี่ยมชมตลาดประชารัฐบ้านบุ่งสิบสี่  นังรถอีแต๊กท่องเที่ยวรอบหมู่บ้าน ลงเรือพายชมวิถีสองฝั่งพรม ชมสวนส้มโอ และชิมความสดชื่นจากน้ำปั่นส้มโอพันธ์แดงภูคิ้ง  มีที่นี่ ที่เดียว